Ogólne warunki najmu

Ogólne warunki handlowe można pobrać w formacie PDF tutaj

1. zakres zastosowania

a. Poniższe Ogólne Warunki Najmu mają wyłączne zastosowanie do wszystkich naszych usług wynajmu, w tym przyszłych wynajmów. Sprzeczne warunki wymagają naszego pisemnego potwierdzenia.
b. Niniejsze warunki najmu stosuje się odpowiednio do montażu i podobnych usług.

2. kosztorys / zawarcie umowy.

a. Nasze oferty mogą ulec zmianie bez powiadomienia; informacje dotyczące wymiarów, wagi, nośności i innych cech produktu zawarte w ofertach i załączonych dokumentach stają się częścią umowy tylko wtedy, gdy są wymienione w potwierdzeniu zamówienia.

b. Umowa wchodzi w życie dopiero po potwierdzeniu przez nas zamówienia, ale w każdym przypadku po przyjęciu przedmiotu najmu przez najemcę.

c. Nasze obliczenia opierają się na założeniu, że nasza praca może być wykonana bez opóźnień. W przypadku opóźnień najemca ponosi dodatkowe koszty (robocizna, sprzęt do podnoszenia i nocleg).

4. plac budowy / montaż

a. Najemca zapewni – na własny koszt – aby plac budowy był odpowiednio oczyszczony dla potrzeb budowy i ruchu drogowego oraz aby nadawał się do montażu i użytkowania przedmiotu najmu. Najemca ponosi również koszty energii elektrycznej, wózków widłowych i sprzętu do podnoszenia. Obejmuje to również wszystkie niezbędne prace elektryczne. Wystarczająco zwymiarowana linia zasilająca i zabezpieczenie bezpiecznikowe bez wahań prądu do miejsc instalacji urządzeń, w tym. kosztów energii.

b. Jeśli, według naszego uznania, konieczne będzie wezwanie naszego brygadzisty i personelu pomocniczego najemcy, najemca poniesie koszty i, jeśli to konieczne, zarejestruje pomocników w odpowiednim stowarzyszeniu ubezpieczeniowym od odpowiedzialności cywilnej pracodawców.

5. data instalacji i rozpoczęcia wynajmu / siła wyższa / transport

a. Zgodność z datą instalacji i rozpoczęcia okresu wynajmu jest uzależniona od ostatecznego wyjaśnienia wszystkich szczegółów technicznych i otrzymania innych dokumentów, które mają być nabyte przez Najemcę, oficjalnych zezwoleń i uzgodnionej zaliczki. Termin instalacji uważa się za dotrzymany, jeśli najemca otrzymał powiadomienie o gotowości do wysyłki przed upływem tego terminu, chyba że wysyłka jest opóźniona z przyczyn, za które odpowiadamy. Uzyskanie oficjalnych zezwoleń jest obowiązkiem najemcy; przyznanie lub anulowanie takich zezwoleń nie ma wpływu na umowę.

b. Wojna, zamieszki, zgodne z prawem akcje protestacyjne, akty rządowe, niedobory energii i surowców, zakłócenia w ruchu drogowym i nieuniknione zakłócenia operacyjne oraz wszelkie inne przypadki siły wyższej (w tym u naszych dostawców) zwalniają nas z naszych zobowiązań wykonawczych na czas trwania zakłócenia i w zakresie jego skutków; ma to również zastosowanie, jeśli przypadki te sprawiają, że realizacja transakcji jest nieopłacalna w dłuższej perspektywie. W takich przypadkach możemy odstąpić od umowy w całości lub w części bez prawa najemcy do odszkodowania.

c. Ryzyko przechodzi na najemcę z chwilą przekazania przedmiotu najmu firmie transportowej w naszym magazynie; dotyczy to również sytuacji, gdy ponosimy koszty transportu i/lub korzystamy z własnych środków transportu. Najemca musi wykupić ubezpieczenie transportowe lub inne ubezpieczenie. Zobowiązanie najemcy do poniesienia ryzyka i kosztów kończy się wraz ze zwrotem przedmiotu współużytkowanego do naszego magazynu.

6. odpowiedzialność z tytułu najmu

a. Najemca może żądać odszkodowania za naruszenie naszych zobowiązań umownych lub ustawowych tylko wtedy, gdy jesteśmy winni umyślnego działania lub rażącego zaniedbania.

b. Odpowiedzialność za obrażenia ciała na mocy ustawy o odpowiedzialności za produkt oraz odpowiedzialność za brak gwarantowanych cech pozostają nienaruszone.

c. Nie ponosimy odpowiedzialności za przedmioty wniesione przez najemcę lub osoby trzecie; w związku z tym najemca jest odpowiedzialny za wykupienie ubezpieczenia od włamania, kradzieży, pożaru, wody i podobnych ryzyk.

7. odpowiedzialność najemcy

a. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zmiany, które nie są dozwolone bez naszej zgody, uszkodzenia i zniszczenia przedmiotu najmu, chyba że są one spowodowane nietypowym zużyciem lub siłą wyższą (por. Klauzula 5 lit. b).

b. W związku z tym Najemca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania swoich pracowników lub upoważnionych przedstawicieli lub innych osób, które wejdą w kontakt z przedmiotem najmu w trakcie jego zamierzonego użytkowania

8. specjalne zobowiązania najemcy

Niezależnie od innych zobowiązań umownych i ustawowych, najemca musi

a. zapewnienie, że dachy są natychmiast oczyszczane z wszelkich obciążeń śniegiem

b. podjęcia wszelkich uzasadnionych środków bezpieczeństwa również w innych przypadkach siły wyższej

c. oraz do niezwłocznego poinformowania nas w przypadku, gdy osoba trzecia rości sobie prawa do przedmiotu najmu.

d. w przypadku wiążącego wynajmu urządzenia grzewczego, do uiszczenia pełnej opłaty za wynajem. Przed pierwszym użyciem wymagana jest również instrukcja.

e. w celu prawidłowego korzystania z przedmiotu najmu należy niezwłocznie poinformować nas o wszelkich szkodach spowodowanych przez burzę lub siłę wyższą. Żadne odszkodowanie nie zostanie wypłacone za utratę produkcji lub utratę pracy z naszej strony.

f. ponoszenia kosztów oczekiwania, konserwacji i usuwania usterek spowodowanych uszkodzeniami mechanicznymi, niewłaściwą obsługą, awarią zasilania spowodowaną przez klienta lub zabrudzeniem. Wynajmujący naliczy opłatę w wysokości 30,00 EUR netto za każdą godzinę pracy montera oraz 0,80 EUR netto za każdy przejechany kilometr.

9. podnajem

a. Podnajem lub inne przeniesienie użytkowania na osoby trzecie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

b. W przypadku autoryzowanego lub nieautoryzowanego przeniesienia użytkowania, najemca niniejszym przenosi na nas wszystkie roszczenia przysługujące mu wobec użytkownika wynikające ze stosunku przeniesienia; akceptujemy cesję.

10. okres wynajmu

a Czysty okres wynajmu rozpoczyna się w dniu montażu i kończy w dniu demontażu przedmiotu wynajmu.

b. W przypadku braku ustalonego terminu, umowa najmu może zostać rozwiązana wyłącznie przez najemcę i przez nas z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.

11. inne

a. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Najmu okażą się nieważne, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, które jest najbliższe zamierzonemu celowi gospodarczemu.

b. Miejscem wykonania wszystkich wzajemnych zobowiązań jest Obercunnersdorf, niezależnie od innych uzgodnień dotyczących warunków dostawy i płatności.

c. Miejscem jurysdykcji jest Niedercunnersdorf. Jesteśmy jednak również upoważnieni do podjęcia kroków prawnych w siedzibie najemcy. W przypadku umów najmu z osobami niebędącymi kupcami zastosowanie mają przepisy ustawowe.

Sąd rejonowy w Dreźnie